Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт

Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Оршин суугч бус татвар төлөгчийн татвар төлөлтийн талаарх мэдээлэл (Маягт ДТ-07, 08, 09) 2014-06-05 00:00 application/pdf 1.28 MB Татах
2 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 12 2014-04-01 00:00 application/pdf 75.62 KB Татах
3 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /маягт ТТ-26/ 2014-04-01 00:00 application/pdf 372.41 KB Татах
4 Спиртийн онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05 (1) 2014-01-27 00:00 application/msword 93 KB Татах
5 Тамхины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (2) 2014-01-27 00:00 application/msword 123 KB Татах
6 Архины онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05 (3) 2014-01-27 00:00 application/msword 120.5 KB Татах
7 Архины онцгой албан татварын тэмдгийн мэдээ Маягт /ТТ-05(3)-2/ 2014-01-27 00:00 application/msword 54.5 KB Татах
8 Дарсны онцгой албан татвар, түүний тэмдгийн тайлан Маягт ТТ-05(4) 2014-01-27 00:00 application/msword 116 KB Татах
9 Пивоны онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(5) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
10 Шимийн архины онцгой албан татварын тайлан Маягт ТТ-05(6) 2014-01-27 00:00 application/msword 84.5 KB Татах
11 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (УТОХГ-тай харилцдагаас бусад аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-10 00:00 application/msword 47.89 KB Татах
12 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (зөвхөн Улсын төсвийн орлого, хяналтын газартай харилцагч аж ахуйн нэгжид зориулагдсан) 2013-09-04 00:00 application/msword 83.74 KB Татах
13 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15/ 2013-08-23 00:00 application/pdf 1.52 MB Татах
14 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт батлах тухай 2013-01-08 00:00 application/pdf 21.15 MB Татах
15 Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлан ТТ-25 2013-01-08 00:00 application/pdf 2.77 MB Татах
16 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн тайлан 2013-01-03 00:00 application/zip 20.82 KB Татах
17 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн албан татвар, хураамжийн тайлан 2013-01-03 00:00 application/zip 24 KB Татах
18 Тайлангийн маягт батлах тухай (TT-11(2)) №493 2012-05-10 00:00 application/pdf 285.67 KB Татах
19 Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (ТТ-13) 2012-05-10 00:00 application/zip 28.82 KB Татах
20 Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ (ТТ- 11(2)) 2012-05-10 00:00 application/zip 28.25 KB Татах
21 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02 (ТЕГ-ын даргын 2012.5.10-ний өдрийн 492 дугаар тушаалар батлагдсан) 2012-05-10 00:00 application/msword 49.11 KB Татах
22 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-03а, нөхөх заавар 2012-04-18 00:00 application/zip 55.66 KB Татах
23 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчөөр бүртгэгдээгүй этгээдийн суутгасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-03б, нөхөх заавар 2012-04-18 00:00 application/zip 30.46 KB Татах
24 Хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн ТТ-06 А маягт, ТТ-06 Б мэдээ 2011-12-08 00:00 application/zip 56.36 KB Татах
25 “Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ” ТТ-11(1) 2011-10-12 00:00 application/zip 15.02 KB Татах
26 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт /ТТ-10/ 2011-10-04 00:00 application/zip 430.17 KB Татах
27 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан / маягт ХТТ-04 / 2011-06-13 00:00 application/zip 39.07 KB Татах
28 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт TT-24(1), TT-24(4) 2011-06-13 00:00 application/zip 40.38 KB Татах
29 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт TT-24(2), TT-24(3) 2011-06-13 00:00 application/zip 48.28 KB Татах
30 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт нөхөх заавар 2011-03-17 00:00 application/zip 14.61 KB Татах
31 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан Маягт ТТ- 11 2009-01-05 00:00 application/msword 144.5 KB Татах
32 Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан TT13. 2006-12-28 00:00 application/pdf 98.63 KB Татах
33 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ногдуулалт , төлөлтийг баталгаажуулсан акт ТТ-04 2000-12-22 2006-12-22 00:00 application/pdf 136.37 KB Татах
34 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашгийн тайлан 2001.06.28 TT21 2006-06-28 00:00 application/pdf 52.33 KB Татах
35 Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тайлан 2002.06.28 TT22 2006-06-28 00:00 application/pdf 61.93 KB Татах
36 Газрын төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT20 2006-06-01 00:00 application/pdf 76.56 KB Татах
37 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан 2001-12-26 00:00 application/msword 143.5 KB Татах
38 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо application/msword 50.5 KB Татах
39 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ TT05(8) application/pdf 66.31 KB Татах
40 Жишиг татварын тайлан TT07 application/pdf 122.54 KB Татах
41 Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан иргэний орлогын албан татварын тайлан TT14 application/pdf 83.26 KB Татах
42 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан TT23 application/pdf 311.44 KB Татах
43 Хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 а) application/msword 40.5 KB Татах
44 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тооцоо (ТТ-02 б) application/msword 50.5 KB Татах
45 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэх тооцоо (ТТ-02 в) application/msword 51 KB Татах

Хэрэглэгч