СҮХБААТАР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГО ТӨЛӨХ ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ

Д/д ТАТВАРЫН ТӨРЛҮҮД ДАНСНЫ ДУГААР
ТӨРИЙН САН Баруун-Урт төрийн сан ХАС БАНК ХААН БАНК
1 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого 120000901 5000769739 5630052615
2 Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 120000902 5000769769 5630028207
3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 120000903 5000769784 5630027350
4 Онцгой албан татвар 120000904 5630028127
5 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлого 120000911 121300911 5000769816
6 Мал бүхий иргэдийн орлогын албан татвар 120000912
7 ОТБТБАҮ-ний татвар 120000913 121300913 5000769826
8 Бусад татвар 120000914 121300914 5000769848
9 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 120000921 5000769873
10 Бууны татвар 120000922 121300922 5000769892
11 АТБӨЯХ-н албан татвар 120000931 5000769909
12 Улсын тэмдэгтийн хураамж 120000941 121300941 5000769976
13 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 120000942
14 Газрын төлбөр 120000943 5000769989
15 Рашаан, усны нөөц ашигласны төлбөр 120000944 121300944
16 Ойгоос хэрэглээний мод ашигласны төлбөр 120000945
17 Ан, агнуурын нөөц ашигласны төлбөр 120000946
18 Бусад төлбөр хураамж 120000947 121300947 5000769998
19 Хувьцааны ногдол ашиг 120000951
20 Хүү торгуулийн орлого 120000952 121300952 5000770006
21 Түрээсийн төлбөр 120000953 5000770022
22 Төсөвт газрын өөрийн орлого 120000954
23 Бусад нэр заагдаж ангилагдаагүй орлого 120000955
24 Хөрөнгө худалдсаны орлого 120000962
25 НӨАТ-н шилжүүлэг 120000971
26 Санхүүгийн дэмжлэг 120000972
27 Агаарын бохирдлын төлбөр 120000990
28 Гэрчилгээ, гурвалжингийн төлбөр 120011401

 

Хэрэглэгч