Татварын хуулиуд

Файлын нэр Шинэчлэгдсэн Формат Хэмжээ
1 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай 2012-05-17 00:00 application/zip 66.39 KB Татах
2 Ус бохирдууулсны төлбөрийн тухай 2012-05-17 00:00 application/zip 56.16 KB Татах
3 АТБӨЯХ-ийн албан татварын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2010-11-25 00:00 application/pdf 986.47 KB Татах
4 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 2010-06-24 00:00 application/zip 105.92 KB Татах
5 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/ 2006-06-29 00:00 application/msword 207.5 KB Татах
6 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2006-06-29 00:00 text/html 213.82 KB Татах
7 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 2006-06-16 00:00 application/msword 144.5 KB Татах
8 ГААЛИЙН ТУХАЙ application/msword 520.5 KB Татах
9 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ application/msword 147 KB Татах
10 АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ text/rtf 92.23 KB Татах
11 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ text/rtf 107.79 KB Татах
12 БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ text/rtf 55.24 KB Татах
13 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ application/msword 52.5 KB Татах
14 ОЙГООС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД, ТҮЛЭЭ БЭЛТГЭЖ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ application/msword 43 KB Татах
15 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТУХАЙ application/msword 55 KB Татах
16 ОРЛОГЫГ НЬ ТУХАЙ БҮР ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУВИАРАА ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ application/msword 97.5 KB Татах
17 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ application/msword 354.5 KB Татах
18 ТАТВАРЫН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ application/msword 124.5 KB Татах
19 ТАТВАРЫН ЗАРИМ ХУУЛЬ БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ application/msword 119.5 KB Татах
20 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ application/msword 69.5 KB Татах
21 УС, РАШААНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ text/rtf 126.33 KB Татах
22 ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ӨСӨЛТИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ application/msword 66 KB Татах
23 Журам, маягт батлах тухай application/pdf 2.07 MB Татах
24 Маягт батлаж мөрдүүлэх тухай application/pdf 1.82 MB Татах
25 Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай application/pdf 985.48 KB Татах
26 Маягт батлах тухай application/pdf 3.93 MB Татах
27 Журам, маягт батлах тухай application/pdf 5.71 MB Татах
28 Журам батлах тухай application/pdf 1.84 MB Татах
29 Журам батлах тухай application/pdf 5.56 MB Татах
30 Журам батлах тухай application/pdf 3.02 MB Татах
31 Журам батлах тухай application/pdf 3.97 MB Татах
32 Журам батлах тухай application/pdf 2 MB Татах
33 Тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт батлах тухай application/pdf 6.88 MB Татах
34 Тайлангийн маягт, заавар батлах тухай application/pdf 2 MB Татах
35 Журам батлах тухай application/pdf 1.32 MB Татах
36 Маягт батлах тухай application/pdf 2.39 MB Татах
37 Журам батлах тухай application/pdf 1.02 MB Татах
38 Гэрчилгээний загвар батлах тухай application/pdf 2.05 MB Татах
39 Журам батлах тухай application/pdf 4.17 MB Татах
40 Гэрчилгээний загвар, түүнийг нөхөх заавар батлах тухай application/pdf 2.14 MB Татах
41 Тушаалын заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай application/pdf 193.19 KB Татах
42 Журам батлах тухай application/pdf 4.52 MB Татах
43 Мэдээ солилцох тухай application/pdf 846.31 KB Татах
44 Маягт батлах тухай application/pdf 559.71 KB Татах
45 Журам батлах тухай application/pdf 1.76 MB Татах
46 Журам батлах тухай application/pdf 4.05 MB Татах
47 Түр журам батлах тухай application/pdf 6.22 MB Татах
48 Аргачлал,заавар батлах тухай application/pdf 1.14 MB Татах
49 Тушаал аргачлалын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай application/pdf 93.62 KB Татах
50 Аргачлал, тайлангийн маягт нөхөх заавар application/pdf 990.28 KB Татах
51 АГНУУРЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ text/rtf 84.15 KB Татах

Хэрэглэгч