Татварын хяналт шалгалтын тасгийн үйл ажиллагаа

  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг татвар төлөгчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх
    Татвар төлөгчдийн талаарх хөндлөнгийн мэдээллийг цуглуулан хяналт шалгалт хийж төвсийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
  • Татварын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, маргаантай акт шийдвэрийг холбогдох хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх
Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Цахим шуудангийн хаяг
1 Л.Хөнхөр ТУАБайцаагч
2 Ц.Нарантуяа ТУБайцаагч
3 А.Цогтбаатар ТУБайцаагч

Хэрэглэгч