ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ТАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1.Үндэсний татварын албаны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, татварын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, газар, хэлтэс, албадын жил, улирлын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлэх, хяналт тавих
2.Төсвийн шууд захирагчийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай, Татварын ерөнхий газрын даргаас дэд дарга, газар, хэлтэс, төв, харъяа албад, аймаг, нийслэлийн татварын /газар/ хэлтсийн даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээг байгуулах, дүгнүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх
3.Монгол улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, дээд шатны байгууллага болон Татварын ерөнхий газрын даргын гаргасан тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг Үндэсний татварын хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах, гүйцэтгэлийг холбогдох байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах
4.Татварын ерөнхий газрын газар, хэлтэс албадын үйл ажиллагааг уялдуулах, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

zz

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Цахим шуудангийн хаяг Утасны дугаар
1 Ц.Цэнгэлмаа ТУАБайцаагч tsenge07@yahoo.com 7051-8049
2 С.Ганболор ТУБайцаагч ganaa916@yahoo.com 7051-8049

Хэрэглэгч